تمرین اکسل 2007-سطرها و ستونها

سه شنبه, 01 تیر 1389 ساعت 12:01 محمد رضا شکری (مدیر سایت)
چاپ

1. يك فايل صفحه گسترده جديد ايجاد نموده و آن را در Desktop با نام Test ذخيره كنيد.
2. در سلولهاي A1 تا B2 عبارات كوتاه دلخواهي ايجاد نماييد.
3. پهناي ستون اول را به اندازه نوشسته هاي آن و پهناي ستون دوم را به اندازه 50 پيكسل تعيين نماييد.
4. ارتفاع سطر اول و دوم را به اندازه مناسب براي محتويات تعيين نماييد.
5. يك سطر جديد بين سطرهاي اول و دوم و يك ستون جدد بيتن ستونهاي A و B ايجاد نماييد.
6. سطر و ستون ايجاد شده را حذف كنيد.