اعلام نمرات دوره 9820 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران(اکسل-جمعه)

شنبه, 31 اردیبهشت 1390 ساعت 00:00 محمد رضا شکری
چاپ

1..................................................88
2..................................................95
3..................................................91
4..................................................94
5..................................................84
6..................................................66
7..................................................97
8..................................................100
9..................................................100
10..................................................94
11..................................................100
12..................................................62
13..................................................88
14..................................................70
15..................................................100
16..................................................100
17..................................................85